ശാസ്താ പ്രീതി കുട്ടികള്‍ കണക്ക്

Yesterday Sasthapreethi kuttikal kanakku was celebrated with fervour. Swamy ezhunnallathu was also conducted. 

Comments

Popular posts from this blog

Poorna Pushkala Sametha Hariharaputra swamy

ഭാഗവതം - എന്നാല്‍ എന്ത്?